Fundusze Energii

Odnawialne źródła energii ze względu na swoje mniejsze moce produkcyjne oraz niestabilność, tracą w starciu z przewidywalną energetyką konwencjonalną. Wyzwaniem może być też rozdrobnienie młodego, rozwijającego się sektora, któremu trudniej konkurować z dużymi korporacjami energetycznymi. Rozwój tych pierwszych jest jednak zdecydowanie bardziej dynamiczny i daje perspektywy na stworzenie zdecentralizowanego modelu rozwoju energetyki w przyszłości. Proces ten może przyśpieszyć wprowadzenie rozwiązań bazujących na technologii Blockchain.

Ze względu na swoje ograniczenia, producenci energii odnawialnej powinni upatrywać swoich szans w tworzeniu korzystnych aliansy i partnerskiego rozwoju biznesu, wraz z innymi wytwórcami. Grupowanie odnawialnych źródeł energii, w celu stworzenia większych, bardziej stabilnych podmiotów może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności OZE. Do tego zadania dobrze pasuje Blockchain, który umożliwia przeniesienie drobnych wytwórców energii na inny poziom prowadzenia biznesu. Smart Contracty mogą być początkiem tworzenia małych korporacji energetycznych z własnymi konstytucjami, akcjonariatem i podziałem zysku. Działanie jako grupa to nowe możliwości biznesowe związane ze sprzedażą energii dostępne dla dużych korporacji energetycznych. Korzyści można osiągnąć poprzez nawiązywanie współpracy przez podmioty o komplementarnym profilu wytwórczym lub zakładami przemysłowymi o elastycznym zapotrzebowaniu na energię. Takie połączenie zmniejsza ryzyko związane z niepewnością produkcji energii, poprzez wewnętrzne bilansowanie swojej produkcji przez podmioty tworzące grupę. Działanie jako mała korporacja energetyczna to silniejsza pozycja na rynku, która pomaga w otrzymywaniu korzystniejszych cen u dostawców. Grupa o mocy nominalnej kilkuset MW posiada silniejszą pozycję negocjacyjną, niż pojedyncza mała farma wiatrowa. Głównymi wyzwaniami jakie stoją na przeszkodzie w tworzeniu grup producentów energii odnawialnej jest kwestia zaufania do swoich partnerów. Smart Contract również w tym obszarze spełnia swoje zadanie, nie dając możliwości złamania warunków zapisanych w umowie. Dzięki temu współpraca podmiotów jest transparentna i zautomatyzowana. Również podział zysków oraz warunki funkcjonowania grupy realizowane są w sposób autonomiczny. Przełamanie bariery związanej z nawiązywaniem współpracy w swoim sektorze może być początkiem powstania nowych małych autonomicznych korporacji energetycznych, które będą w stanie oferować swoją energię bezpośrednio odbiorcą. Sprzedaż energii za pośrednictwem Blockchain może odbywać się również w formie peer-to-peer, czyli z pominięciem pośredników transakcji. Otwarcie się na technologie to początek zdecentralizowanego autonomicznego systemu energetycznego składającego się z grup dostawców energii i małych korporacji energetycznych nawiązujących bezpośrednią współpracę ze swoimi klientami.