Szacowanie Produktywności Farmy Wiatrowej dla Różnych Horyzontów Czasowych

Usługa polega na wykonaniu symulacji pracy elektrowni wiatrowej. W trakcie symulacji proces produkcji energii traktowany jest jako proces stochastyczny związany ze zmiennością prędkości wiatru. Wynikami symulacji jest pełny rozkład prawdopodobieństwa wytworzenia danej ilości energii (zawiera pełne spektrum możliwych zdarzeń: od najbardziej pesymistycznego do najbardzie optymistycznego) oraz związana z nim charakterystyka P(XX).

Symulacja może być przeprowadzona dla dowolnego przedziału czasu (rok, kilka, kilkanaście lat) a jej wyniki są pomocne w ocenie ryzyka działania farmy związanego ze zmiennością siły wiatru. Symulacja wykonywana jest na bazie lokalnych danych: wiatrowych i wielkości generowanych mocy oraz charakterystyk turbin.

Wyniki symulacji mogą być wykorzystane zarówno do bieżącego zarządzania farmą jak i w tworzeniu ofert aukcyjnych dla nowego, proponowanego w nowej ustawie o OZE systemu wsparcia tego obszaru energetyki. Korzyści płynące z zastosowania na naszej technologii to:

  1. Oszacowanie swoich rzeczywistych zdolności produkcyjnych
  2. Otrzymanie pełnej charakterystyki P(XX) dla dowolnie wybranych horyzontów czasowych
  3. Możliwość racjonalnego zarządzania ryzykiem swojej działalności.

Wykorzystując elementy naszej technologii wykonaliśmy dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) symulację działania przykładowej farmy wiatrowej w celu merytorycznej oceny proponowanego w projekcie nowej ustawy aukcyjnego mechanizmu wsparcia producentów energii z OZE (link do naszego Raportu).

W celu uzyskania bliższych szczegółów zapraszamy do kontaktu z nami, info@dcad.com.pl

Poniżej prezentujemy przykładowe wyniki prostej symulacji działania pojedynczej turbiny (o moc nominalnej 2,5MW). Symulacje zostały wykonane dla okresów czasu: kolor niebieski – 1 rok, kolor czerwony – 3 lata i kolor zielony – 6 lat. Lewy wykres prezentuje zależność: charakterystyka P(XX) vs. średnioroczna produktywność (MAP) natomiast prawy wykres pokazuje zależność: poziom ryzyka uzyskania MAP niższej niż vs. procentowe odchylenie MAP od wartości deklarowanej w p(%)