Transparentność kluczowa przy tworzeniu autonomicznych organizacji

Gromadzenie i analiza danych odgrywa coraz ważniejszą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozwój technologii i powszechna cyfryzacja sprzyjają temu zjawisku kreując potrzebę inwestowania w hurtownie danych i przetwarzanie nowych źródeł informacji. Alternatywę tworzy technologia Blockchain w postaci rozproszonej architektury umożliwiającej kreowanie wirtualnych organizacji i powiązań.

Otwarty przepływ informacji

Zastosowanie jej umożliwia tworzenie zabezpieczonych kanałów swobodnego przepływu danych między przedsiębiorstwami. Zasilające je strumienie mogą mieć realny wpływ na transparentność swoich partnerów biznesowych oraz szybkość przepływu informacji między nimi. Umożliwiając tworzenie dynamicznych i bardziej zintegrowanych systemów oraz efektywniejszych łańcuchów dostaw.

Płynność informacyjna i finansowa

Szybki przepływ informacji między organizacjami, czyli płynność informacyjna poprawia dynamikę otoczenia biznesowego. Dane gromadzone przez klientów, dostawców i partnerów tworzą zależny i powiązany ze sobą ekosystem. Zrozumienie i szybkie reagowanie na zachodzące w nim zmiany pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji. Stworzenie takich kanałów to początek płynnych, cyfrowych systemów bazujących na otoczeniu biznesowym lub łańcuchach dostaw. Ich fundament to polityka transparentności określająca jakimi danymi dzielenie się będzie korzystne dla organizacji, a jakimi nie. Jej stworzenie ma na celu określenie ram wymiany informacji z otoczeniem, a także standaryzacji zwiększającej bezpieczeństwo i powtarzalność procesów. Ustalenie jakie dane możemy udostępniać naszym partnerom, jakie dane o naszych partnerach nas interesują oraz jak ich wymiana wpłynie na dynamikę biznesu oznacza szersze spojrzenie na rozwój organizacji. Takie podejście buduje zaufanie do swoich kontrahentów przyspieszając wiele procesów. Szybciej zawierane umowy wpływają korzystnie na płynność finansową. Kontrakty realizowane z pominięciem pośredników, to krótszy czas związany z dokonaniem transakcji. Cyfrowe umowy, to szybszy obieg dokumentacji. Takie możliwości daje Blockchain.

Ekosystemy

Otwarta i rozproszona architektura baz danych sprzyja rozwojowi polityki swobodnego obiegu danych między przedsiębiorstwami. Stworzenie sieci biznesowej wzajemnie informującej się to początek rozproszonych, powiązanych środowisk biznesowych, w której dostęp do informacji jest swobodny i błyskawiczny. Dzięki czemu można lepiej zrozumieć swoje otoczenie i szybciej reagować na zmiany w nim zachodzące. Oznacza to nie tylko wyższą płynność przepływu informacji, ale także zwiększoną płynność finansową. Jest to przyszłość bardziej partnerskiego biznesu, gdzie każdy z podmiotów jest częścią większego wzajemnie powiązanego cyfrowego organizmu nastawionego na  dynamiczny i zautomatyzowany biznes. Dzięki polityce dzielenia się danymi przez podmioty, każdy ma dostęp do większego obrazu w celu zrozumienia swojego otoczenia. Stworzenie takich ekosystemów powinno odbywać się naturalnie na bazie już zbudowanych relacji biznesowych, które planują zwiększyć dynamikę swojej organizacji. Blockchain daje fundament technologiczny do budowania transparentnych systemów, które współpracują ze sobą na wysokim poziomie wymiany informacji, a jednocześnie zabezpieczają się przed wyciekiem istotnych danych na zewnątrz.

Autonomiczne organizacje

Uczenie maszynowe umożliwia tworzenie coraz bardziej autonomicznych procesów w organizacji. Już dziś w wielu obszarach SI działa efektywniej niż człowiek. Uczenie się na bazie otwartych strumieni danych to pierwszy krok ku automatyzacji skomplikowanych procesów związanych z najbardziej dynamicznym obszarem organizacji, czyli jej otoczeniem. Przyszłość wyznacza Blochchain, który buduje fundament i warunki funkcjonowania organizacji oraz SI, która ją automatyzuje.

 

“Marketing is about values. It’s a complicated and noisy world, and we’re not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. So we have to be really clear about what we want them to know about us.” Steve Jobs

Energy Funds

Renewable energy sources, due to their lower production capacities and instability, struggle to compete with predictable conventional energy. A challenge may also be the fragmentation of a young, growing sector, for which it is more difficult to compete with large energy corporations. The development of the former, however, is definitely more dynamic and gives prospects for the creation of a decentralized model of energy development in the future. This process may accelerate the implementation of solutions based on Blockchain technology.

Because of their limitations, renewable energy producers should see their chances in forming favorable alliances and partner business development, along with other producers. Grouping renewable energy sources to create larger, more stable entities can contribute to increasing the competitiveness of RES. Blockchain fits well with this task, which allows small energy producers to be transferred to a different level of doing business. Smart Contracts can be a beginning of the creation of small energy corporations with their own constitutions, shareholding, and distribution of profit. Acting as a group means new business opportunities associated with the sale of energy available to large energy corporations. Benefits can be achieved by establishing cooperation by entities with a complementary production profile, or industrial plants with flexible energy demand. Such a combination reduces the risk related to the uncertainty of energy production by internal balancing of its production by the entities forming the group. Acting as a small energy corporation means a stronger position in the market that helps in obtaining more favorable prices from suppliers. A group with a nominal power of several hundred MW has a stronger negotiating position than a single small wind farm. The main challenges that stand in the way of creating groups of renewable energy producers are the issues of trust in their partners. A Smart Contract also fulfills its task in this area, without breaking the terms of the contract. Thanks to this cooperation of entities is transparent and automated. Also, the distribution of profits and the conditions of the group’s functioning are carried out autonomously. Breaking a barrier related to establishing cooperation in their sector may be a beginning of the creation of new small autonomous energy corporations that will be able to offer their energy directly to recipients. Energy sales through Blockchain can also take place in the form of a peer-to-peer, i.e. bypassing transaction agents. Opening up to technologies is the beginning of a decentralized autonomous energy system consisting of groups of energy suppliers and small energy corporations establishing direct cooperation with their clients.

The Drying Technology

Application Model of the Drying Process

The Application Model of the Drying Process (AMDP)Drying analysis is a physical model of the drying process enumerating (estimating) the current humidity of the dried substance based on the measurement data of physical parameters of the drying agent (eg air) obtained at the inlet and outlet of the drying chamber. The current configuration – The Model is designed for the drying systems based on tight drying chambers (eg Glatt type) where the process runs dynamically in the flow of the drying agent. The measured physical quantities necessary for the proper operation of the model are the temperature and humidity of the drying agent and the size of its flow.

The operation of the model is based on the analysis of the change in the content of the agent removed from the dried substance in the stream of the drying agent.

The Advantages of the Model:

– great versatility allowing it to adapt to different ways of carrying out the drying process

– the ability to work with dynamic drying systems where the flow rate of the drying agent reaches several thousand cubic meters per hour thanks to the correction mechanism of systematic measurement errors of humidity sensors resulting from their measurement inertia

– the possibility of extending its current control functionality to monitor and control

The model has been successfully implemented to operate in TEVA Kutno S.A. and cooperates there with the Glatt granulomats, supervising the drying process of pharmaceutical granulates.

In order to achieve the best effect of controlling of the drying process, we also offer an audit to determine the optimal set of sensors and their placement and align them with the Model.

Model suszenia

15% threshold in the RES Act

The calculations carried out by the DCAD research team (expert opinion) at the request of PWEA contributed to the introduction of a 15% safety margin in the amount of the declared generation size on energy shares introduced as a new support mechanism in the new Act on Renewable Energy in Poland. This provision results in the lack of calculation of penalties for green energy producers who will produce no less than 85% of what they declared at the auction.

Fundusze Energii

Odnawialne źródła energii ze względu na swoje mniejsze moce produkcyjne oraz niestabilność, tracą w starciu z przewidywalną energetyką konwencjonalną. Wyzwaniem może być też rozdrobnienie młodego, rozwijającego się sektora, któremu trudniej konkurować z dużymi korporacjami energetycznymi. Rozwój tych pierwszych jest jednak zdecydowanie bardziej dynamiczny i daje perspektywy na stworzenie zdecentralizowanego modelu rozwoju energetyki w przyszłości. Proces ten może przyśpieszyć wprowadzenie rozwiązań bazujących na technologii Blockchain.

Ze względu na swoje ograniczenia, producenci energii odnawialnej powinni upatrywać swoich szans w tworzeniu korzystnych aliansy i partnerskiego rozwoju biznesu, wraz z innymi wytwórcami. Grupowanie odnawialnych źródeł energii, w celu stworzenia większych, bardziej stabilnych podmiotów może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności OZE. Do tego zadania dobrze pasuje Blockchain, który umożliwia przeniesienie drobnych wytwórców energii na inny poziom prowadzenia biznesu. Smart Contracty mogą być początkiem tworzenia małych korporacji energetycznych z własnymi konstytucjami, akcjonariatem i podziałem zysku. Działanie jako grupa to nowe możliwości biznesowe związane ze sprzedażą energii dostępne dla dużych korporacji energetycznych. Korzyści można osiągnąć poprzez nawiązywanie współpracy przez podmioty o komplementarnym profilu wytwórczym lub zakładami przemysłowymi o elastycznym zapotrzebowaniu na energię. Takie połączenie zmniejsza ryzyko związane z niepewnością produkcji energii, poprzez wewnętrzne bilansowanie swojej produkcji przez podmioty tworzące grupę. Działanie jako mała korporacja energetyczna to silniejsza pozycja na rynku, która pomaga w otrzymywaniu korzystniejszych cen u dostawców. Grupa o mocy nominalnej kilkuset MW posiada silniejszą pozycję negocjacyjną, niż pojedyncza mała farma wiatrowa. Głównymi wyzwaniami jakie stoją na przeszkodzie w tworzeniu grup producentów energii odnawialnej jest kwestia zaufania do swoich partnerów. Smart Contract również w tym obszarze spełnia swoje zadanie, nie dając możliwości złamania warunków zapisanych w umowie. Dzięki temu współpraca podmiotów jest transparentna i zautomatyzowana. Również podział zysków oraz warunki funkcjonowania grupy realizowane są w sposób autonomiczny. Przełamanie bariery związanej z nawiązywaniem współpracy w swoim sektorze może być początkiem powstania nowych małych autonomicznych korporacji energetycznych, które będą w stanie oferować swoją energię bezpośrednio odbiorcą. Sprzedaż energii za pośrednictwem Blockchain może odbywać się również w formie peer-to-peer, czyli z pominięciem pośredników transakcji. Otwarcie się na technologie to początek zdecentralizowanego autonomicznego systemu energetycznego składającego się z grup dostawców energii i małych korporacji energetycznych nawiązujących bezpośrednią współpracę ze swoimi klientami.

Czyszczenie danych

Początkowym etapem każdej z analiz jest „poznanie danych” oraz tzw. preprocesing, w skład którego wchodzi proces oczyszczania i standaryzacji danych (ang. data cleansing, data scrubbing). Bez nie tego nie jesteśmy w stanie wydobyć cennej informacji.
Szybko i solidnie „oczyszczamy” dane.
Proces czyszczenia danych realizujemy w następujących etapach:

  • analiza danych – określenie problemów jakości danych i określenie strategii dalszych faz czyszczenia,
  • standaryzacja danych – parsowanie, poprawienie i standaryzacja danych, możliwość wykorzystania słownika, narzędzi informatycznych
  • dopasowanie – identyfikacja duplikatów,
  • agregacja danych – usunięcie duplikatów

Aplikacyjny Model Procesu Suszenia

Technologia Suszenia

Aplikacyjny Model Procesu Suszenia

Aplikacyjny Model Procesu Suszenia (AMPS) jest Drying analysisfizycznym modele procesu suszenia wyliczającym (szacującym) bieżącą wilgotność substancji suszonej w oparciu o dane pomiarowe parametrów fizycznych czynnika suszącego (np. powietrza) pozyskiwane na wlocie i wylocie komory suszenia. Obecna konfiguracja Model przeznaczony jest dla systemów suszących opartych o szczelne komory suszące (np. typu Glatt) gdzie proces przebiega dynamicznie, w przepływie czynnika suszącego. Mierzonymi wielkościami fizycznymi, niezbędnymi do właściwej pracy modelu są temperatury i wilgotności czynnika suszącego oraz wielkość jego przepływu.

Działanie modelu opiera się na analizie zmiany zawartości czynnika usuwanego z substancji suszonej w strumieniu czynnika suszącego.

Zalety Modelu:

– duża uniwersalność pozwalająca adaptować go do różny sposobów realizacji procesu suszenia

– możliwość pracy z systemami dynamicznego suszenia gdzie wielkość przepływu czynnika suszącego sięga kilku tysięcy metrów sześciennych na godzinę dzięki mechanizmowi korekcji systematycznych błędów pomiarowych czujników wilgotności wynikających z ich bezwładności pomiarowej

– opcja rozszerzenia jego obecnej funkcjonalność kontrolnej na kontrolno-sterującą

Model z powodzeniem został wdrożony do działania w TEVA Kutno S.A. i współpracuje tam z granulosuszarkami typu Glatt nadzorując proces suszenia granulatów farmaceutycznych.

Aby osiągnąć jak najlepszy efekt kontroli procesu suszenia oferujemy także przeprowadzenie jego audyt w celu określenia optymalnego zestawu czujników i ich rozmieszczenia oraz zestrojenia ich z Modelem.

 Model suszenia

Prognozowanie Rynków Energii

Uruchomiliśmy nową usługę prognozowania cen surowców notowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Już dziś można zamówić trial usługi, a w lutym do dyspozycji klientów oddamy w pełni operacyjny system. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zainteresowane optymalizacją swoich kosztów zakupu surowców na Giełdzie.

Konferencja i Targi PSEW 2016

logo_konf_2016_pl

8-9 marca 2016, Rynek Energi Wiatrowej w Polsce.

DCAD weźmie udział w targach PSEW 2016 w dniach 8-9 marca w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia nas i obejrzenia przygotowanych na ten cel prezentacji nowych produktów. Nasze stanowisko ma numer B17.